2020. május 25., hétfő

78. Aki a mennybe fölment


„Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.” Kol 3,1-2

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!
Aki az Urat keresi, az fölfelé nézzen, ahol a Mennyei Atya lakozik, Krisztus az Ő jobbján, a Boldogságos Szűzanya, mint a mennyek királynője pedig az Ő társaságukban. A Szentlélek pedig az az erő, Aki összetartja ezt az örök szeretetközösséget.
Sőt nem csak összetartja, hanem kiáradásával végbevitte a teremtés, a megtestesülés és a feltámadás művét. A Szentlélek eljövetelét Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ígérte meg, hogy biztosítsa az Ő testének az Egyháznak a világ végéig való meglétét, amelyen kívül nincsen üdvösség, és amin a pokol kapuja sem tud erőt venni.
Krisztus Mennybemenetele pedig „a mi felemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben.” (napi kollekta könyörgés). Éppen ezért kéri az Egyház ugyanebben a könyörgésben: „Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással”
Csodálatos, boldogságos, minden emberi képzeletet felülmúló jövő vár ránk! Nincs és nem is lehet ennél nagyobb reménye az embernek. Akkor hát miért búslakodnánk, miért szomorkodnánk, miért vesztenénk el kedvünket, motivációnkat, dinamizmusunkat? Nem lenne ez hálátlanság a részünkről? Örüljünk és vigadjunk és adjunk mindent bele, hogy kifejezhessük viszontszeretetünket, hálánkat Istennek egész életünkkel, karitász munkánkkal! „Most van a kellő idő, mist van az üdvösség napja.” (2 Kor 6,2b)
Várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét, Aki megtanít minket mindenre, amit az Úr mondott, Aki vigasztal és erőt ad az engedelmességhez, a hűséghez és ajándékaival eláraszt minket egész életünk folyamán, minden pillanatban.
KÉSZÜLJÜNK  PÜNKÖSDRE  EGYÜTT  A  MELLÉKELT  KARITÁSZ  KILENCED  ELIMÁDKOZÁSÁVAL!
Mától imádkozzuk a napi imákat, hozzákapcsolva az egyéni imáinkhoz! Ezzel közösségbe kerülünk így is, együtt adunk hálát és együtt kérjük Isten kegyelmét életünkre, szolgálatunkra, családunkra, szeretteinkre, hazánkra, Egyházunkra és a világra. (Pünkösd előestéjén lesz a vége, de aki nem ma kezdi el, az is becsatlakozhat)

Hirdetések:
·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban május 27-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.
·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

Csorba Gábor
állandó diakónus, karitászigazgató
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Szent Erzsébet Karitász Központ
Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.
Telefon: +36-1-351-1977
Mobil: +36-30-592-1483

2020. május 17., vasárnap

77. A hallgatás szentje


„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” Jn 20,22-23


Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!
A szentgyónásban Jézusnak valljuk meg bűneinket az Egyház felszentelt szolgája előtt, aki Krisztust jeleníti meg. Ahogy az Úr feloldozó szavait a gyóntató pap közvetíti, ugyanígy a szentséget is, mellyel újra visszanyerjük a megszentelő kegyelmet, amit a keresztségben elnyertünk és amit a bűneinkkel elveszítettünk.
Az Egyház megőrzi szégyenteljes titkainkat, az Isten diszkréciója megrendítő. Felfoghatatlan szeretet ragyog fel ebben az intimitásban is. Isten szolgái, akik felhatalmazást kaptak az oldás és kötés hatalmára, sírig tartó hűséggel tartoznak a gyónási titkok megőrzésre.
Milyen nagy hatalma van a nyelvnek, a szónak, a fülnek és a hallgatásnak! Nepomuki Szent János nyelvét harminc évvel a halála után, a szentté avatási eljárás során feltárt sírjában épen találták. A nyelvet, ami nem szólalt meg, nem árult el titkot sem ígéretre, sem fenyegetésre, sem kínzásra. https://archiv.katolikus.hu/szentek/0516.html
A nyelvünk által, kimondott szavainkkal, önmagunk vádolásával tudjuk aktiválni az Úr megbocsátását. Bűneink kimondott szavakkal való megvallása az Úr felszentelt papjának az alapja annak, hogy maga az Úr legyen közbenjárónk az Atyánál és szolgája által kieszközölje számunkra a bűnbocsánatot.
Ha megvalljuk bűneinket az Úrnak, akkor Ő maga lesz a védőnk, közbenjárónk a Mennyei Atyánál, ha viszont nem valljuk meg és csak mentegetjük magunkat folyamatosan, akkor nem lesz senki aki megvédjen a Bíró előtt és akkor valóban elveszünk.
Isten egyszerre igazságos és irgalmas, de ez csak akkor juthat érvényre miránk vonatkoztatva, ha eleget teszünk az igazságosság követelményének, azaz ha bocsánatot kérve megvalljuk Istennek mindazt, amivel saját lelkiismeretünk vádol és kérjük, hogy Ő maga irgalmazzon nekünk. Azért nevezte az irgalmasságot Fausztina nővér Isten legnagyobb tulajdonságának, mert felülmúlja az igazságosság követelményét, de annak is eleget tesz.
Adjunk hálát Istennek a bűnbocsánat szentségéért, papjainkért, Nepomuki Szent Jánosért! Legyen mindig tiszta a lelkiismeretünk, hiszen „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” Mt 5,8. Ha folyamatosan törekszünk erre, akkor életünkben, családunkban, a karitász munkánkban is bátrabban, a Szentlélekkel megerősödve, átütő erővel fogjuk tudni a szeretet művét építeni, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. „Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.” 1 Ján 2,1.

Hirdetések:
·         Május 18. hétfőtől újra nyilvánosak lesznek a szentmisék: https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/x-3103
·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban május 27-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.
·         Tartsuk be a Magyar Kormány, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, a Katolikus Karitász járványhelyzetre vonatkozó határozatait, felhívásait és tájékoztatóiban foglaltakat. Különösen vigyázzunk az időseinkre, ők maradjanak otthon! Mindnyájan is óvatosan, okosan segítsünk!
·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

Csorba Gábor
állandó diakónus, karitászigazgató
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Szent Erzsébet Karitász Központ
Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.
Telefon: +36-1-351-1977
Mobil: +36-30-592-1483

2020. május 10., vasárnap

76. Isten törvénye éljen a szívünkben!


„Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek!”  Zsolt 132,1

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!
Készülhetünk a visszatérésre, reméljük ezt mi is mindnyájan a karitász központban, a plébániákon, otthon. Mindenki készül arra, hogy visszatérjen élete a rendes kerékvágásba. Sok tanulsága van ennek a krízisidőszaknak, meg kell még emésszük, át kell gondoljuk, imádkozzuk a tapasztalatokat, hogy megújulva tudjuk életünket tovább folytatni a Szentlélek vezetésével.
Sok minden változott körülöttünk és bennünk, mindezekből őrizzük meg a jót, mindazt, amitől többek, jobbak leszünk! Látható, hogy még nagyobb szüksége lesz a karitász szolgálatára a nehéz, nehezebb helyzetbe került családoknak, testvéreinket, felebarátainknak, mindazoknak, akik munkájukat elvesztették vagy más miatt kerültek a korábbiaknál is rosszabb helyzetbe.
A mottóban idézett zsoltár szavai minden emberi közösség boldogságának, a szeretetben való előbbre jutásának a biztosítékát jelenítik meg, ami egyben alapja az egzisztenciális biztonságnak is. Testvérek vagyunk mindnyájan a családban, az Egyházban, az emberi közösségekben, a karitászban is. A „Maradj otthon” előírás sok családnál próbára tette ezt, mint ahogy a karitászmunkánk során is, a nagy igyekezetben bizony sérül időnként a béke.
A zsoltár így folytatja: „Olyan az, mint a drága kenet a fejen, amely lecsordul a szakállra, / Áron szakállára, lecsordul ruhája szegélyére; / Vagy mint a Hermon harmata, amely lehull
Sion hegyére. / Ott adja az Úr az áldást, s az életet mindörökre.”
A drága kenet nagy kincs, a férfi dísze a szakáll, Hermon harmata az Úr áldása, mely Sion hegyének népére, az Egyházra és minden szeretetközösségre, családra rászáll és rajta marad mindörökre és biztosítja a boldogságot, a lelki egyensúlyt.
Ennek a békének, Krisztus békéjének őrzői, munkálói vagyunk mindnyájan, különösen úgy, mint az Úr szolgái, szolgálói, hívei. Hiszen Istennek törvénye él a szívünkben, ezért nem is tétováznak lépteink (vö. Zsolt 37,31). Életünkkel, szolgálatunkkal a Szentlélek erejével eltelve segítsük a béke uralmát az emberek között, a családokban, a világban!

Hirdetések:
·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban május 13-án szerdán 10.50 órakor kezdődik.
·         Tartsuk be a Magyar Kormány, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, a Katolikus Karitász járványhelyzetre vonatkozó határozatait, felhívásait és tájékoztatóiban foglaltakat. Különösen vigyázzunk az időseinkre, ők maradjanak otthon! Mindnyájan is óvatosan, okosan segítsünk!
·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

Csorba Gábor
állandó diakónus, karitászigazgató
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Szent Erzsébet Karitász Központ
Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.
Telefon: +36-1-351-1977
Mobil: +36-30-592-1483

78. Aki a mennybe fölment

„Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.” Kol 3,1-2 Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! ...